Bioirto.hu - ÁSZF – 2022.

Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szolgáltatási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésére állok. Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://bioirto.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.  Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.bioirto.hu/aszf/ és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható.  

 1.       SZOLGÁLTATÓ ADATAINAK FELSOROLÁSA Szolgáltató neve: Sorosi Tibor E.V. Szolgáltató székhely: 4080, Hajdúdorog, Gáti u. 6. Szolgáltató elérhetőségei: tel.:  50 1260134 email: megrendelem@bioirto.hu   Adószám: 55857668-1-29    

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. A jelen ÁSZF értelmezése során az alábbiakban felsorolt

nagy kezdőbetűs szavak és

kifejezések – tekintet nélkül arra, hogy milyen időben,

számban, módban és esetben állnak

– az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:

„Adatvédelmi Tájékoztató” jelenti a Szolgáltató által az

információs önrendelkezési

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény, valamint az Európai

Parlament és a Tanács 2016/679 számon kibocsátott általános

adatvédelmi rendelete

alapján készített és a Honlapon bárki számára könnyen

hozzáférhető módon feltöltött

szabályzatot, mely kötelezően alkalmazandó a természetes

személy Felhasználók

személyes adatainak feldolgozására, kezelésére, őrzésére,

esetleges továbbítására és

megsemmisítésére vonatkozóan.

„ÁSZF” jelenti a jelen dokumentumot, azaz azt a Szolgáltató

által alkalmazott

szabályrendszert, amely meghatározza a Szolgáltató és az

Felhasználók közötti

szolgáltatási jogviszony alapvető szabályait, és amelynek

rendelkezéseit

alkalmazni kell a Szolgáltató és valamennyi Felhasználója

közötti minden olyan

jogviszonyban, amelynek során a Felhasználó a Honlap

használatával

szolgáltatást vesz igénybe a Szolgáltatótól.

„Felhasználó” az a természetes vagy jogi személy,

akinek/amelynek a jelen ÁSZF

elfogadását követően a Szolgáltató szolgáltatást nyújt.

„Ptk.” jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

törvényt.

„Rendelet” jelenti a fogyasztó és a vállalkozás közötti

szerződések részletes szabályairól

szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendeletet.

„Regisztráció” jelenti a Szolgáltatások igénybevételének

megkezdéséhez szükséges

folyamatot, amelynek során a Felhasználó – felhasználói

adatainak megadása mellett –

megismeri és elfogadja a Szolgáltató ÁSZF-jét és Adatvédelmi

Tájékoztatóját.

 A

Regisztrációval, árajánlat kérésével és az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg a

Felhasználó a Szolgáltatóval

felhasználói szerződést köt, amellyel elfogadja és tudomásul

veszi a Szolgáltató által

működtetett honlapon nyújtott szolgáltatások szabályait,

előírásait, működési

mechanizmusát.

„Személyes Adat” jelenti valamennyi, a Felhasználóval

kapcsolatba hozható adatot, az

adatból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetést.

„Szolgáltatás” jelenti a Szolgáltató által a Felhasználónak

az ÁSZF elfogadását követően

a Honlapon keresztül nyújtott információs szolgáltatás(oka)t

és annak (azok) összes

funkcióját.

2.2. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal,

annak bármely részlete és az

azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének

tekintetében. Tilos a

weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének

letöltése,

elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a

Szolgáltató írásos hozzájárulása

nélkül.

.

3.0 Szolgáltatások köre, díjazása

Bio ágyipoloska-irtás, fertőtlenítő takarítás.

Szolgáltatás megrendelhető a honlapon keresztül, email-ben,

telefonon.

Kiszállási díj: Hajdúdorog és a szolgáltatási hely közúti távolságának

a kétszerese x 100 Ft

Kiszállási díjat a szolgáltatónak jogában áll más módon meghatározni, mindenkor az ajánlatban feltüntetett kiszállási díjat kell megfizetni.

A megrendelt és elvégzett szolgáltatások ellenértékét a helyszínen készpénzben kell megfizetni. Előzetes egyeztetés alapján átutalásos fizetési mód is választható. Készpénzfizetés esetén a számlát a Vállalkozó azonnal emailben (online számlázó segítségével) megküldi megrendelőnek. Átutalásos fizetés esetén, a számla fizetési határidején túli fizetés esetén Vállalkozó fenntartja a jogot a tartozás behajtására irányuló költségeinek (felszólítás, fizetési meghagyás, végrehajtás) ügyfél által történő megfizetésére.

4. Ajánlat

Vállalkozó ajánlatai kötelezettség nélküliek, és a Megrendelő konkrét rendeléseinek visszaigazolásáig a feltételek változhatnak. Indokolt esetben az ajánlat elfogadása előtt Vállalkozó jogosult a kiadott ajánlatot megváltoztatni vagy visszavonni. Nyilvánvaló ajánlati hibák az ajánlat elfogadása előtt a Vállalkozó egyoldalú közlésével, az ajánlat elfogadása után a felek közös megegyezésével helyesbítendők.

A Vállalkozó által küldött ajánlatok a Megrendelő részére semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. A Megrendelő részéről történő kötelezettségvállaláshoz szükség van azok Megrendelő részéről történő telefonon történő elfogadására, vagy írásbeli megrendelésre.

A fogyasztó által telefonon megrendelt munkákat szerződéses kötöttségként kezeljük. Amennyiben attól a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően eláll, az addig felmerült költségeket köteles megtéríteni.

Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy különös, és elháríthatatlan ok esetén, a megrendelő értesítése mellett az elvégzendő munkára új időpontot adjon meg. Megrendelő ezzel kapcsolatban semminemű kártérítési igénnyel nem élhet.

5. Kifogások

Bármely bejelentett kifogás, vagy reklamáció, vagy annak kivizsgálási időtartama nem lehet alap az áruellenérték, vagy szolgáltatás ellenérték kifizetésének megtagadására.


Vállalkozó a teljesítés utáni bármely reklamáció érdemi kivizsgálását megelőzően feltételként kikötheti mindkét fél teljes döntési jogkörrel felhatalmazott képviselőjének helyszíni, egyeztető szemléjét.


Amennyiben Megrendelő erre nem ad lehetőséget úgy Vállalkozó a reklamációt érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja. Nem lehet kifogás tárgya a Megrendelő szakmai tájékozatlansága, az ügyben való járatlansága vagy olyan utólag felhozott igényre való hivatkozása, amelyet előzetesen, mint teljesítési feltételt nem írt elő vagy nem kötött ki.